Rapportering av uhell og ulykker i oppblåsbare leker

disse skal rapporteres inn til til Park- og tivolitilsynet.

  • Rapportering av uhell i hoppeslott

Rapportering av uhell og ulykker i oppblåsbare leker

Har du hatt en ulykke i et hoppeslott og lurer på hva du skal gjøre?

Ulykker i hoppeslott, hinderløyper, sklier, hoppeslott med sklier og lignende som medfører personskade, nestenulykker samt tekniske uhell, redningsaksjoner etc. som vedrører innretningen og som åpenbart kunne medført personskade inndeles i 3 kategorier og skal rapporteres til Park- og tivolitilsynet som følger:

Kategori 1 (AIS1):

Ulykker med mindre alvorlig personskade samt mindre tekniske uhell som det er liten sannsynlighet for at kunne medført slik personskade.

Anmerkning:

Med mindre alvorlig personskade menes eksempelvis: skrubbsår, småsår, hodeskader med svimmelhet, brudd av finger, tå, tann.
Med mindre alvorlige tekniske uhell menes uhell som ikke har nedsatt sikkerheten ved innretningen etter at uhellet er utbedret herunder eksempelvis: sprekker i bøyler og bærende konstruksjoner, større skader i drivverk og kraftoverføring eller tilsvarende.

Ved ulykker og tekniske uhell i kategori 1 skal skaderapporter sendes senest sammen med søknad om godkjenning for neste år. Dersom hendelsen kan føre til mediaoppmerksomhet bør hendelsen likevel rapporteres som for kategori 3, vakttelefon Statens jernbanetilsyn, 40 55 50 16.

Kategori 2 (AIS2):

Ulykker med middels alvorlig personskade, redningsaksjon uten personskade samt mindre tekniske uhell som kunne medført slik personskade.

Anmerkning:

Med mindre alvorlig personskade menes eksempelvis: større kutt, hodeskader med besvimelse mindre enn 15 min., enkle brudd av lange knokler.
Med mindre alvorlige tekniske uhell menes uhell som ikke har nedsatt sikkerheten ved innretningen etter at uhellet er utbedret herunder eksempelvis: brudd i sikkerhetsbøyler, sikkerhetsbøyler som åpner seg under drift på mindre innretninger, brudd i mindre vesentlige bærende deler, deler som løsner eller faller av, branntilløp etc.

Ved ulykker og tekniske uhell i kategori 2 skal skaderapport være sendt per fax 73 60 40 31 til Park- og tivolitilsynet senest 2 dager etter ulykken/uhellet. Dersom hendelsen kan føre til mediaoppmerksomhet bør hendelsen likevel rapporteres som for kategori 3, vakttelefon Statens jernbanetilsyn, telefon 40 55 50 16.

Kategori 3 (AIS3):

Ulykke med alvorlig personskade, redningsaksjon med personskade, redningsaksjoner som overskrider 1 time samt alvorlige tekniske uhell som åpenbart kunne medført alvorlig personskade.

Anmerkning:

Med alvorlig personskade menes i denne sammenheng eksempelvis: hodeskader med besvimelse mer enn 15 min, over 20-30% forbrenning av 2.-3. grad, åpne eller kompliserte brudd og andre skader som åpenbart kan medføre varig mén.
Med alvorlige tekniske uhell menes uhell som kan ha medført eller avdekket en nedsatt sikkerhet på innretningen, herunder eksempelvis: større deler som faller av eller løsner, sikkerhetsbøyler som åpner seg under drift på innretninger med negative G-belastninger, brudd eller sprekkutvikling i viktige bærende deler som medfører at innretningen stenges øyeblikkelig, fastkjøring av gondoler eller tilsvarende.

Ved ulykker og tekniske uhell i kategori 3 skal skaden meldes omgående pr. telefon til Park- og tivolitilsynet, 73 60 40 30 i normal arbeidstid og til Statens jernbanetilsyn, døgnkontinuerlig vakttelefon på telefon 40 55 50 16 utenfor normal arbeidstid. Skaderapport fra anlegget skal sendes pr. e-post til post@sjt.no eller per fax 73 60 40 31 umiddelbart etter uhellet.

Ved ulykker og tekniske uhell i kategori 3 og der hendelsen reiser tvil om sikkerheten i innretningen skal driften stoppes og det skal ikke foretas noe med innretningen før omstendighetene omkring hendelsen er avklart med Park- og tivolitilsynet. Utrykning fra Park- og tivolitilsynet vil være aktuelt.
Ved skriftlig rapportering av uhell og ulykker skal Blankett TIV-14 eller tilsvarende benyttes, se skjemaer.

Andre ekstraordinære begivenheter som i årsak, forløp eller følger berører Park- og tivolitilsynets virksomhet eller som har betydning for innsamling av erfaringsdata, skal også rapporteres til Park- og tivolitilsynet